امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی – تهران پیشرو – شرکت ترحیص کالا

تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی – تهران پیشرو – شرکت ترحیص کالا

تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی – تهران پیشرو – شرکت ترحیص کالا

خلاصه:

تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی – تهران پیشرو – شرکت ترحیص کالا ترخیص مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی بدون انتقال ارز تاریخ: 8/5/1397 شماره: 20583/100/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی – تهران پیشرو – شرکت ترحیص کالا

ترخیص مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی بدون انتقال ارز
تاریخ: 8/5/1397
شماره: 20583/100/97
در راستای تصمیمات جلسه مورخ 31/4/1397 ستاد بررسی مسایل اقتصادی کشور که طی نامه شماره 13055-97/م مورخ 3/5/1397 ابلاغ شده است، مراتب ذیل جهت... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 
 کافه تجارت