امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

تشریح فرآیند روش های بازگردانی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما - تهران پیشرو- شرکت ترخیص کالا

تشریح فرآیند روش های بازگردانی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما - تهران پیشرو- شرکت ترخیص کالا

تشریح فرآیند روش های بازگردانی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما - تهران پیشرو- شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

صادرکنندگان موظفند 95 درصد ار ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی به چرخه تجاری کشور بازگردانند: 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تشریح فرآیند روش های بازگردانی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما - تهران پیشرو- شرکت ترخیص کالا

لینک تشریح فرآیند روش های بازگردانی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت