امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

ملغی الاثر شدن تصویبنامه موضوع اصلاح تعرفه های سود بازرگانی کالاهای وارداتی

ملغی الاثر شدن تصویبنامه موضوع اصلاح تعرفه های سود بازرگانی کالاهای وارداتی

ملغی الاثر شدن تصویبنامه موضوع اصلاح تعرفه های سود بازرگانی کالاهای وارداتی

خلاصه:

موضوع تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح سود بازرگانی ردیف های ۲۱ تا ۲۵ و ۴۳ تا ۴۷  از ابتدای سال ۱۴۰۲  با  الحاق یک تبصره به بند ۱  تصویبنامه موضوع تعیین اصلاحات تعرفه ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات...

ملغی الاثر شدن تصویبنامه موضوع اصلاح تعرفه های سود بازرگانی کالاهای وارداتی

موضوع تصویب نامه هیات وزیران
در خصوص اصلاح سود بازرگانی ردیف های ۲۱ تا ۲۵ و ۴۳ تا ۴۷ از ابتدای سال ۱۴۰۲
با الحاق یک تبصره به بند ۱ تصویبنامه موضوع تعیین اصلاحات تعرفه ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات

دانلود تصویب نامه 👉

📌 پ .ن : سردرگمی بیشتر در نحوه اجرای سود بازرگانی و حقوق گمرکی در سال ۱۴۰۳کافه تجارت