امروز
1403/3/9 May 29 2024

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین فهرست دارو

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین فهرست دارو

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین فهرست دارو

خلاصه:

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی و کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳...

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین فهرست دارو


تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی و کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳

دانلود تصویب نامهکافه تجارت