امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

تعرفه انبارداری غیرکانتینری سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه انبارداری غیرکانتینری سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه انبارداری غیرکانتینری سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

جدول شماره 8 - تعرفه انبارداری کالاهای غیرکانتینر (وارداتی، مرجوعی از واردات، کاپوتاژی و ترانزیت داخلی) در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تعرفه انبارداری غیرکانتینری سال 97 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی کشور قابل اجرا از تاریخ 15/2/1397

جدول شماره 8

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت