امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

تعرفه خدمات مرزی و گمرکی (فورواردری) محمولات وارداتی در سال 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه خدمات مرزی و گمرکی (فورواردری) محمولات وارداتی در سال 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه خدمات مرزی و گمرکی (فورواردری) محمولات وارداتی در سال 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تاریخ: 14/12/1396 شماره 5591/5/160 شرکت حمل و نقل بین المللی (غیر و غیر عضو) 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تعرفه خدمات مرزی و گمرکی (فورواردری) محمولات وارداتی در سال 1397 - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تاریخ: 14/12/1396
شماره 5591/5/160
بدینوسیله تعرفه های خدمات (مرزی – گمرکی) قابل اجرا برای محمولات فورواردی که از تاریخ 1/1/1397 وارد کشور می شوند به شرح 4 جدول الف – ب – ج – د، به ضمیمه جهت بهره وری اعلام می گردد.
ضمناً توجه شرکتها را به موارد مذکور در ذیل جلب می نماید:.... لینک جداول
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت