امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

تعویق تاریخ ممنوعیت واردات برنج – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعویق تاریخ ممنوعیت واردات برنج – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعویق تاریخ ممنوعیت واردات برنج – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تعویق تاریخ ممنوعیت واردات برنج – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 15/5/1397 شماره: 2534/501/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

تعویق تاریخ ممنوعیت واردات برنج – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعویق تاریخ ممنوعیت واردات برنج – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
مهلت واردات برنج تا 1397/06/31 آزاد شد.
تاریخ قبض انبار و اظهار تا 1397/06/31
تاریخ: 15/5/1397
شماره: 2534/501/97
با توجه به استعلامهای بعمل آمده توسط برخی واردکننذدگان برنج، به استحضار می رساند که مهلت واردات و ترخیص برنج به تاریخ... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت