امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا تاریخ: 18/1/1397 شماره: 22552/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 18/1/1397
شماره: 22552/60
ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 146282/ت54141هـ مورخ 17/11/1396 هیات محترم وزیران و اصلاحیه آن به شماره 169263/ت55195هـ مورخ..... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 کافه تجارت