امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

 تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم 7/5/1397 - 58778/ت55487 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

 تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم
تاریخ: 7/5/1397
شماره: 58778/ت55487 ه
هیئت وزیران در جلسه 31/4/1397 به پیشنهاد شماره 1135/10/972 مورخ 13/3/1397 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت