امروز
16 . 2 . 1400 May 6 2021

تغییر ردیف تعرفه روغن زیتون خام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تغییر ردیف تعرفه روغن زیتون خام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تغییر ردیف تعرفه روغن زیتون خام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

خارج شدن روغن زیتون خام با ردیف تعرفه شماره 15091090 از جدول گروه کالایی یک تاریخ: 24/9/1397 شماره: 246925/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

تغییر ردیف تعرفه روغن زیتون خام – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خارج شدن روغن زیتون خام با ردیف تعرفه شماره 15091090 از جدول گروه کالایی یک
تاریخ: 24/9/1397
شماره: 246925/60
پیرو نامه شماره 197680/60 مورخ 25/7/1397، به پیوست تصویر نامه شماره 245136/60 مورخ 21/9/1397 مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقلام موضوع... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت