امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 2/5/1397 شماره: 56261/ت55562 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 2/5/1397
شماره: 56261/ت55562 ه
هیئت وزیران در جلسه 31/4/1397 به پیشنهاد شماره 72329 مورخ 12/4/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (156) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – تصویب کرد:.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت