امروز
25 . 3 . 1400 Jun 15 2021

حداکثر سن ناوگان تجاری مجاز به تردد در جاده‌ها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حداکثر سن ناوگان تجاری مجاز به تردد در جاده‌ها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حداکثر سن ناوگان تجاری مجاز به تردد در جاده‌ها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

حداکثر سن ناوگان تجاری مجاز به تردد در جاده‌ها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 21/5/1397 شماره: 1/74/62309 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

حداکثر سن ناوگان تجاری مجاز به تردد در جاده‌ها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حداکثر سن ناوگان تجاری مجاز به تردد در جاده‌ها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 21/5/1397
شماره: 1/74/62309
سن فرسودگی ناوگان فعال در حمل و نقل جاده ای
بازگشت به نامه شماره 3253/97/الف/ک مورخ 13/5/97 (ثبتی 60356) در خصوص موضوع صدر الاشاره به آگاهی می رساند:.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت