امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1/7/1397 شماره: 85813/ت55745 هـ 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 1/7/1397
شماره: 85813/ت55745 هـ
هیئت وزیران در جلسه 1/7/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت