امروز
30 . 7 . 1399 Oct 21 2020

حقوق گمركي و سود بازرگاني (368) رديف تعرفه - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

حقوق گمركي و سود بازرگاني (368) رديف تعرفه - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

حقوق گمركي و سود بازرگاني (368) رديف تعرفه - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

♦️تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (368) رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد و اصلاح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

حقوق گمركي و سود بازرگاني (368) رديف تعرفه - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

♦️تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (368) رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد و اصلاح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات
لینک 368 ردیف تعرفه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 کافه تجارت