امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

درخواست اعمال ممنوعیت صادرات سیب زمینی و خوراک دام و طیور از ۱۵ مهرماه ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

درخواست اعمال ممنوعیت صادرات سیب زمینی و خوراک دام و طیور از ۱۵ مهرماه ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

درخواست اعمال ممنوعیت صادرات سیب زمینی و خوراک دام و طیور از ۱۵ مهرماه ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

درخواست وزیر کشاورزی از وزیر صمت جهت اعمال ممنوعیت صادرات سیب زمینی و خوراک دام و طیور از ۱۵ مهرماه ۹۷ تاریخ: 7/7/1397 شماره: 13136/20 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

درخواست اعمال ممنوعیت صادرات سیب زمینی و خوراک دام و طیور از ۱۵ مهرماه ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

درخواست وزیر کشاورزی از وزیر صمت جهت اعمال ممنوعیت صادرات سیب زمینی و خوراک دام و طیور از ۱۵ مهرماه ۹۷
تاریخ: 7/7/1397
شماره: 13136/20
نظر به محدودیت عرضه سیب زمینی در بازار داخلی و همچنین ضرورت تامین خوراک دام و طیور، خواهشمند است... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 



کافه تجارت