امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

دستورالعمل اجرايي گردش اظهارنامه وارداتي و صادراتی در پروژه نگار - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل اجرايي گردش اظهارنامه وارداتي و صادراتی در پروژه نگار - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل اجرايي گردش اظهارنامه وارداتي و صادراتی در پروژه نگار - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

گمرك جمهوري اسلامي ايران مصمم است با استمرار طرح تجهيز گمركات عمده كشور به نظام گمركي اطلاعات رايانه‌اي "نگار"،... 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

دستورالعمل اجرايي گردش اظهارنامه وارداتي و صادراتی در پروژه نگار - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

...طيف وسيعي از مسائل و مشكلات موجود گمركي كشور را حل و فصل نمايد و زمينه را براي سهولت در امر مبادلات بازرگاني، واردات و صادرات فراهم سازد. چراكه اعتقاد داريم براي افزايش كارايي بخش تجارت گام اصلي، نوسازي نظام گمركي و تجهيز آن با روشها و امكانات جديد و پيشرفته است.

مرحله اول: ورود اطلاعات

صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به بخش (ورود اطلاعات) مراجعه و با دريافت فرم اوليه اظهارنامه مبادرت به ارائه اطلاعات درخواستي در متن و ظهر اظهارنامه‌ مي نمايد. همكاران گمركي مستقر در اين قسمت آماده كمك به مراجعين جهت رفع اشكالات و پاسخگويي به سوالات مطروحه مي باشند. پس از تكميل اظهارنامه اوليه و تحويل آن به قسمت ورود اطلاعات، اظهارنامه وارد سيستم مي شود‏.
قابل ذكر است كه اظهاركننده مي بايست ارزش كالا و وجوهي را كه خود محاسبه نموده به تفكيك در ظهر اظهارنامه مربوط به وارد كننده با توجه به كد هاي مندرج در جزوه سند واحد اداري  (S.A.D)درج نمايد كه طبعاً اين ارقام بايد با ارقام محاسبه شده بوسيله كامپيوتر يكسان باشد. پس از ورود اطلاعات و همچنين ورود هزينه هاي متعلقه به كالا، كاربر اظهارنامه موجود در سيستم را از طريق رايانه خود و رايانه مركزي كنترل و پس از اخذ تائيديه، نسبت به ذخيره نمودن اظهارنامه در رايانه كاربر و رايانه مركزي اقدام مي نمايد (شماره ذخيره محلي توسط كاربر در قسمت بالاي اظهار نامه يادداشت مي شود) و رايانه مركزي ضمن ذخيره نمودن، اظهارنامه (شماره ذخيره در سرور) را در خانه شماره 7 درج مي كند.
در مراحل مختلف انجام تشريفات گمرگي، اظهار نامه توسط اين شماره عطف و كد اظهاركننده فراخواني و عمليات لازم بر روي آن انجام مي گيرد. پس از پايان مراحل مذكور، اظهارنامه چاپ و به ضميمه اظهارنامه دستي به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي تحويل داده مي شود تا پس از مقابله وكنترل امضاء نمايد.
چنانچه دراين مرحله مغايرتي مشاهده شود، كاربر توسط شماره ذخيره محلي، اظهارنامه را فراخواني و نسبت به اصلاح آن اقدام و پس از كنترل محلي و كنترل با سرور، اظهارنامه قبلي را از رايانه محلي خود حذف و اظهارنامه جديد اصلاح شده را جايگزين آن ميكند. سيستم به اين اظهارنامه جديد شماره عطف جديدي اختصاص خواهد داد.


مرحله دوم: پذيرش اظهارنامه
اظهاركننده اظهارنامه چاپي و اظهارنامه دستي را همراه با اسناد و مجوزهاي مورد نياز (بر اساس كدهاي مندرج در متن اظهارنامه) و فيش بانكي جهت رسيدگي به قسمت پذيرش اظهارنامه تسليم مي نمايد.
در اين قسمت تعلق اسناد به اظهار و وجود اسناد لازمه به صورت اجمالي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
مسئوليت صحت مندرجات اسناد و مدارك تسليمي و كامل بودن آنها به عهده صاحب كالا مي باشد.
پس از فراخواني اظهارنامه از رايانه مركزي و اقدام نمودن به عمليات ثبت (كوتاژ)، درصورت مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطلاعات موجود در رايانه مركزي، سيستم نسبت به تخصيص يك شماره تحت عنوان شماره ثبت اظهارنامه (كوتاژ) عمل خواهد نمود، در غير اينصورت اظهارنامه جهت اصلاح يا تكميل به اظهاركننده برگشت داده خواهد شد. در چنين حالتي اظهار كننده مي بايست به واحد ورود اطلاعات مراجعه کرده تا اصلاحات لازم در اظهارنامه وي انجام و يك چاپ جديد تهيه و بكار گرفته شود.
كالا از تاريخ پرداخت مبالغ تعيين شده در اظهارنامه، اظهار شده تلقي ميشود.
صاحب كالا تا قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهارنامه توسط سيستم، حق هرگونه تغيير يا اصلاح اظهارنامه را دارد. پس از پذيرش اظهارنامه كليه اسناد ارایه شده، به استثناء فيش بانكي به اظهارنامه الصاق و لاك و مهر ميشود. سپس شماره ثبت در محل مربوطه (قسمت (الف) اظهارنامه چاپي) به طور دستي درج و اظهارنامه تنظيم شده همراه با اسناد ضميمه جهت انجام كنترلهاي گمركي به قسمت ارزيابي ارسال مي گردد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
مرحله سوم: كنترلهاي گمركي
در اين مرحله ارزيابي فيزيكي كالا انجام مي شود پس از ارزيابي، ارزياب نسبت به ظهرنويسي اظهارنامه وكنترل وجوه پرداختي و ساير مقررات اقدام و پس از خاتمه اين كنترلها، متن اظهارنامه را امضاء وآن را به كارشناس سرويس ارزيابي تحويل مي دهد. كارشناس مزبور در صورت صحت اظهار، اظهارنامه را امضاء و به رئيس سرويس ارزيابي تحويل مي نمايد رئيس سرويس ارزيابي توسط شماره عطف وكد اظهاركننده كه در متن اظهارنامه نوشته شده و يا از طريق شماره ثبت اظهارنامه آن را فراخواني و با استفاده از رايانه به ارزيابي سيستمي آن مبادرت نموده، شماره ارزيابي تعيين شده توسط سيستم را به صورت دستي در محل مربوطه (قسمت (ب) اظهار نامه) وارد و اظهارنامه را امضاء ميكند.
چنانچه عمليات ارزيابي منجر به تغييراتي در اظهارنامه شود، رئيس سرويس ارزيابي يا كارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهارنامه قبلي كه منجر به ايجاد اظهارنامه جديدي خواهد شد اقدام ميكند.
پس از اصلاحيه يا اظهارنامه متمم در يك نسخه چاپ و جهت امضاء و پرداخت تفاوت به صاحب كالا تحويل داده مي شود. رئيس سرويس ارزيابي اظهارنامه نهايي اصلاح شده را ارزيابي سيستمي نموده و پس از درج شماره ارزيابي در محل مربوطه (قسمت (ب) اظهار نامه)، آن را امضاء كرده به واحد صندوق و صدور پروانه ارسال ميكند.


مرحله چهارم: پرداخت و ترخيص
پس از ارزيابي سيستمي و امضاء اظهارنامه توسط رئيس سرويس ارزيابي، اظهارنامه و فيش بانكي به صندوق تحويل داده مي شود. صندوقدار ابتدا اظهارنامه مربوطه را از سيستم فراخواني، و مبلغ فيش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سيستم در خانه 47 اظهارنامه مقابله مي كند و در صورت تائيد، رسيد صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه هاي اظهارنامه در رايانه تكميل، كنترل و تائيد مي نمايد. پس از آن فيش بانكي از اسناد جدا و نسبت به چاپ پروانه گمركي اقدام ميشود.
پروانه چاپ شده بوسيله مسئول صندوق مهر و امضاء شده، شماره آن در دفتر مربوطه وارد ميگردد سپس با اخذ رسيد به صاحب كالا تحويل ميشود.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

مرحله اول: ورود اطلاعات

صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به بخش (ورود اطلاعات) مراجعه و با دريافت فرم اوليه اظهارنامه مبادرت به ارائه اطلاعات درخواستي در متن و ظهر اظهارنامه‌ مي نمايد، همكاران گمركي مستقر در اين قسمت آماده كمك به مراجعين جهت رفع اشكالات و پاسخگويي به سئوالات مطروحه مي باشند.
پس از تكميل اظهارنامه اوليه و تحويل آن به قسمت ورود اطلاعات، اطلاعات اظهارنامه وارد سيستم ميشود.
قابل ذكر است كه اظهاركننده مي بايست ارزش كالا و وجوهي را كه خود محاسبه نموده به تفكيك در ظهر اظهارنامه مربوط به واردكننده با توجه به كد هاي مندرج در جزوه سند واحد اداری (S.A.D) درج نمايد كه طبعاً اين ارقام بايد با ارقام محاسبه شده بوسيله كامپيوتر يكسان باشد. در صورت مغايرت اين محاسبات با ساير اطلاعات وارد شده در سيستم، قبل از شروع مرحله بعدي مي بايست اين اختلافات مشخص و برطرف شود. سيستم داراي قابليت كنترل مشخصات صاحب كالا و اعتبار كارت بازرگاني وي مي باشد. با ورود كد كالا سيستم كد اسناد و مجوزهاي لازم براي صدور آن كالاي خاص را در خانه 44 اظهارنامه وارد ميكند كه بايستي اين كدها بوسيله كارشناسي تطبيق اسناد ملاحظه و از الصاق آن به اظهارنامه اطمينان حاصل نمايد. پس از ورود اطلاعات و همچنين ورود هزينه هاي متعلقه به كالا، كاربر اظهارنامه موجود در سيستم را از طريق رايانه خود و رايانه مركزي كنترل و پس از اخذ تائيديه، نسبت به ذخيره نمودن اظهارنامه در رايانه كاربر و رايانه مركزي اقدام مي نمايد (شماره ذخيره محلي توسط كاربر در قسمت بالاي اظهارنامه يادداشت مي شود) و رايانه مركزي ضمن ذخيره نمودن، اظهارنامه (شماره ذخيره در سرور‏) را در خانه شماره 7 درج مي كند.
در مراحل مختلف انجام تشريفات گمركي، اظهارنامه توسط اين شماره عطف و كد اظهار فراخواني و عمليات لازم بر روي آن انجام مي گيرد. پس از پايان مراحل مذكور، اظهارنامه چاپ و به ضميمه اظهارنامه دستي به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي تحويل داده مي شود تا پس از مقابله وكنترل امضاء نمايد.
چنانچه در اين مرحله مغايرتي مشاهده شود، كاربر توسط شماره ذخيره محلي، اظهارنامه را فراخواني و نسبت به اصلاح آن اقدام و پس از كنترل محلي و كنترل با سرور، اظهارنامه قبلي را از رايانه محلي خود حذف و اظهارنامه جديد اصلاح شده را جايگزين آن ميكند.


مرحله دوم: پذيرش اظهارنامه

اظهاركننده اظهارنامه چاپي را به ضميمه اسناد مورد لزوم (بر اساس كدهاي مندرج در متن اظهارنامه) و فيش بانكي جهت رسيدگي به قسمت پذيرش اظهارنامه تسليم مي نمايد.
در اين قسمت تعلق اسناد به اظهار و وجود اسناد لازمه به صورت اجمالي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
مسئوليت صحت مندرجات اسناد و مدارك تسليمي و كامل بودن آنها به عهدة صاحب كالا مي باشد.
پس از فراخواني اظهارنامه از رايانه مركزي و اقدام نمودن به عمليات ثبت (كوتاژ)، درصورت مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطلاعات موجود در رايانه مركزي، سيستم نسبت به تخصيص يك شماره تحت عنوان شمارة ثبت اظهارنامه (كوتاژ) عمل خواهد نمود، در غير اينصورت اظهارنامه جهت اصلاح يا تكميل به اظهاركننده برگشت داده خواهد شد. در چنين حالتي اظهاركننده مي بايست به واحد ورود اطلاعات مراجعه تا اصلاحات لازم در اظهارنامه وي انجام و يك چاپ جديد تهيه و بكار گرفته شود.
كالا از تاريخ پرداخت مبالغ تعيين شده در اظهارنامه، اظهار شده تلقي ميشود.
صاحب كالا تا قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهارنامه توسط سيستم، حق هرگونه تغيير يا اصلاح اظهارنامه را دارد. پس از پذيرش اظهارنامه كلية اسناد ارایه شده، به استثناء فيش بانكي به اظهارنامه الصاق و لاك و مهر ميشود. سپس شمارة ثبت در محل مربوطه (قسمت (الف) اظهارنامه چاپي) به طور دستي درج و اظهارنامه و اسناد ضميمه به همراه يك برگ اظهارنامه (كه به عنوان پروانه صادراتي مورد استفاده قرار مي گيرد) جهت انجام عمليات ارزيابي به قسمت ارزيابي ارسال ميگردد.


مرحله سوم: كنترلهاي گمركي

در اين مرحله ارزيابي فيزيكي كالا انجام مي شود پس از ارزيابي، ارزياب نسبت به ظهرنويسي اظهارنامه و همچنين ظهرنويسي اظهارنامه نهايي (يا پروانه گمركي) اقدام و آن را به رئيس سرويس ارزيابي صادرات ارائه مي كند. رئيس سرويس ارزيابي توسط شماره عطف وكد اظهاركننده كه در متن اظهارنامه نوشته شده اظهارنامه مربوطه را فراخواني و به ارزيابي اظهارنامه توسط سيستم مبادرت نموده و شماره ارزيابي تعيين شده توسط سيستم را به صورت دستي در محل مربوطه (‏قسمت (ب) اظهارنامه) وارد و اظهارنامه را امضاء ميكند.
چنانچه عمليات ارزيابي منجر به تغييراتي در اظهارنامه شود، رئيس سرويس ارزيابي يا كارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهارنامه قبلي كه منجر به ايجاد اظهارنامة جديدي خواهد شد اقدام ميكند.
سپس اظهارنامه اصلاح شده در يك نسخه چاپ و ضميمه اظهارنامه قبلي شده تا صاحب كالا پس از امضاء آن به رئيس سرويس ارزيابي مراجعه نموده و نسبت به ارزيابي سيستمي و امضاء آن اقدام كند.


مرحله چهارم: پرداخت و ترخيص
پس از ارزيابي سيستمي و امضاء اظهارنامه توسط رئيس سرويس ارزيابي، اظهارنامه و پروانه گمركي ظهرنويسي شده و فيش بانكي به صندوق تحويل مي شود. صندوقدار ابتدا اظهارنامه مربوطه را از سيستم فراخواني و مبلغ فيش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سيستم در خانه 47 اظهارنامه مقابله مي كند و در صورت تائيد، رسيد صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه هاي اظهارنامه در رايانه تكميل، و پس از كنترل و تائيد چاپ و امضاء نموده، به اظهاركننده ارائه مي دهد. پس از آن فيش بانكي از اسناد جدا و شماره كوتاژ اظهارنامه را در ظهر فيش جهت برقراري ارتباط بين فيش اظهارنامه درج مي كند.
سپس اقدام به چاپ پروانه گمركي بروي اظهارنامه ظهرنويسي شده كرده آن را به همراه ساير اسناد و اظهارنامه باستثنا فيش بانكي جهت امضا رئيس سرويس ارزيابي به قسمت كنترلهاي گمركي تحويل مي نمايد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت