امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا شروط واردات خدماتی تا سقف ۹۰۰ هزار یورو و معادل آن توسط بخش خصوصی و دولتی ابلاغ شد. تاریخ: 20/5/1397 شماره: 172104/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
شروط واردات خدماتی تا سقف ۹۰۰ هزار یورو و معادل آن توسط بخش خصوصی و دولتی ابلاغ شد.
تاریخ: 20/5/1397
شماره: 172104/97
پیرو بخشنامه شماره 15243/97 مورخ 25/1/1397 در اجرای مصوبه شماره 63793/ت55633 ه مورخ 16/5/1397 هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید در خصوص تامین ارز به منظور.... لینک دستورالعمل
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت