امروز
12 . 12 . 1399 Mar 2 2021

دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی به انضمام تعهد نامه توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی تاریخ: 20/6/1397 شماره مدرک: IN-WI-I 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 20/6/1397
شماره مدرک: IN-WI-I
دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی به انضمام تعهد نامه توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی
در اجرای تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره 62793/ت 55633 ه مورخ 16/5/97 و شماره 70220/ت 55633 ه مورخ 29/5/97 و بند... لینک دستورالعمل
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت