امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

محمد قاسمپور به سمت سرپرستی گمرک استان یزد منصوب شد!

محمد قاسمپور به سمت سرپرستی گمرک استان یزد منصوب شد!

محمد قاسمپور به سمت سرپرستی گمرک استان یزد منصوب شد!

خلاصه:

محمد قاسمپور به سمت سرپرستی گمرک استان یزد منصوب شد...

محمد قاسمپور به سمت سرپرستی گمرک استان یزد منصوب شد!

با حکم معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران
🔹 محمد قاسمپور به سمت سرپرستی گمرک استان یزد منصوب شد!
کافه تجارت