امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

درخواست مستثنی شدن صادرکنندگان کالا به کشورهای عراق و افغانستان از مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات کالا، توسط استاندار کرمانشاه به رئیس بانک مرکزی تاریخ: 24/6/1397 شماره: 46113/1/71 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

درخواست مستثنی شدن صادرکنندگان کالا به کشورهای عراق و افغانستان از مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات کالا، توسط استاندار کرمانشاه به رئیس بانک مرکزی
تاریخ: 24/6/1397
شماره: 46113/1/71
با احترام، بازگشت به نامه شماره 208421/97 مورخ 18/6/97 در خصوص دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت