امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

رفع ممنوعیت واردات 35 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

رفع ممنوعیت واردات 35 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

رفع ممنوعیت واردات 35 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

با تصویب هیئت وزیران واردات 35 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی مجاز شد. تاریخ: 28/7/1397 شماره: 99598/ت55824هـ 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

رفع ممنوعیت واردات 35 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

رفع ممنوعیت واردات 35 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
با تصویب هیئت وزیران واردات 35 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی مجاز شد.
تاریخ: 28/7/1397
شماره: 99598/ت55824هـ
هیئت وزیران در جلسه 11/7/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل... لینک تصویبنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت