امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

شناسه کالا دستگاه های حفاری، دریل واگن و دستگاه لوله گذار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شناسه کالا دستگاه های حفاری، دریل واگن و دستگاه لوله گذار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شناسه کالا دستگاه های حفاری، دریل واگن و دستگاه لوله گذار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اخذ شناسه کالا دستگاه های حفاری، دریل واگن و دستگاه لوله گذار از طریق سامانه شناسه کالا تاریخ: 3/6/1397 شماره: 145357/60 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

شناسه کالا دستگاه های حفاری، دریل واگن و دستگاه لوله گذار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شناسه کالا دستگاه های حفاری، دریل واگن و دستگاه لوله گذار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اخذ شناسه کالا دستگاه های حفاری، دریل واگن و دستگاه لوله گذار از طریق سامانه شناسه کالا
تاریخ: 3/6/1397
شماره: 145357/60
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 138011/60 مورخ 24/5/1397 دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت متبوع در خصوص شناسه کالا دستگاه های حفاری،.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت