امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ضوابط صادرات سیب درختی از بازارچه های مرزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط صادرات سیب درختی از بازارچه های مرزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط صادرات سیب درختی از بازارچه های مرزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

کلیه کوتاژهای صادراتی از کلیه گمرکات و بازارچه های مرزی مشمول تسهیلات واردات موز شدند. تاریخ: 19/8/1397 شماره: 214526/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

ضوابط صادرات سیب درختی از بازارچه های مرزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط صادرات سیب درختی از بازارچه های مرزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
کلیه کوتاژهای صادراتی از کلیه گمرکات و بازارچه های مرزی مشمول تسهیلات واردات موز شدند.
تاریخ: 19/8/1397
شماره: 214526/60
به پیوست تصویر نامه شماره 3988/502/97 مورخ 25/7/1397 معاونت توسعه بازرگانی صنایع کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی موضوع لغو نامه شماره... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 
 کافه تجارت