امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ضوابط واردات لاستیک سنگین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط واردات لاستیک سنگین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط واردات لاستیک سنگین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ضوابط واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدا تولید تاریخ: 21/11/1397 شماره: 299179/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ضوابط واردات لاستیک سنگین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط واردات لاستیک سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه گواهی مبدا تولید
تاریخ: 21/11/1397
شماره: 299179/60
به پیوست تصویر نامه شماره 288133/60 مورخ 8/11/1397 دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت متبوع در خصوص واردات لاستیک سنگین ارسال و... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت