امروز
25 . 3 . 1400 Jun 15 2021

عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي باتريهاي صنعتي - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي باتريهاي صنعتي - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي باتريهاي صنعتي - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اعلام دفاتر تخصصي وزارت صمت مبني بر عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي در خصوص باتريهاي صنعتي ذيل رديف تعرفه ٨٥٠٧٢٠١٠ و٨٥٠٧٢٠٩٠ تاریخ: 23/5/1397 شماره: 135825/60 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي باتريهاي صنعتي - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي باتريهاي صنعتي - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اعلام دفاتر تخصصي وزارت صمت مبني بر عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي در خصوص باتريهاي صنعتي ذيل رديف تعرفه ٨٥٠٧٢٠١٠ و٨٥٠٧٢٠٩٠
تاریخ: 23/5/1397
شماره: 135825/60
پیرو نامه شماره 102862/60 مورخ 2/5/96 در خصوص اعلام تعرفه برای شناسه کالای قطعات خودرو، با عنایت به نامه شماره 134785/60 مورخ.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 



کافه تجارت