امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 13/11/1397 شماره: 293452/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 13/11/1397
شماره: 293452/60
با توجه به بند (7) مصوبه شماره 137161 مورخ 16/10/1397 و مصوبه شماره 143910 مورخ 27/10/1397 هیات محترم وزیران، بدینوسیله ضوابط ورود و... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت