امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

فرم تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در هر زمان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرم تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در هر زمان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرم تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در هر زمان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فرم تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در هر زمان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا 3/6/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فرم تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در هر زمان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرم تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در هر زمان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
3/6/1397
این شرکن/اینجانب ..................... ضمن عقد قرارداد خارج لازم متعهد و ملتزم می گردد که مابه التفاوت نرخ ارز حواله ارزی به شماره ثبت سفارش..... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 کافه تجارت