امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از شش ماه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از شش ماه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از شش ماه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از شش ماه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 6/6/1397 شماره: 974/260/ص 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از شش ماه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از شش ماه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
فسخ وکالت فروش اسناد خودرو بعد از شش ماه مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد شد.
تاریخ: 6/6/1397
شماره: 974/260/ص
بازگشت به نامه شماره 6/97 مورخ 13/5/1397 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال به فسخ و اقاله اسناد وکالت فروش خودروها بعد از... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت