امروز
2 . 11 . 1399 Jan 21 2021

فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 27/5/1397 در دو جدول جداگانه لیستی از ردیف تعرفه ها وجود دارد که..... 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 27/5/1397
در دو جدول جداگانه لیستی از ردیف تعرفه ها وجود دارد که لیست جدول اول ردیف اصلاحیه هایی است که در آخرین اصلاحیه منتشر شده در گروه کالایی 4 قرار گرفته اند و لیست جدول دوم دیف تعرفه هایی هستند که در آخرین اصلاحیه منتشر شده از گروه کالایی 4 خارج شده اند.  .... لینک جدول ها
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت