امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الحاق فهرست تکمیلی به تصویبنامه موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی در 8 ردیف کد تعرفه

لینک جدول نوع کالا و کد تعرفه

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت