امروز
12 . 12 . 1399 Mar 2 2021

فورواردرها یا متصدیان حمل و نقل و قراردادهای تجاری بین المللی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فورواردرها یا متصدیان حمل و نقل و قراردادهای تجاری بین المللی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فورواردرها یا متصدیان حمل و نقل و قراردادهای تجاری بین المللی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فورواردرها یا متصدیان حمل و نقل و قراردادهای تجاری بین المللی 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

فورواردرها یا متصدیان حمل و نقل و قراردادهای تجاری بین المللی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فورواردرها یا متصدیان حمل و نقل و قراردادهای تجاری بین المللی

فورواردرها با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که دارند بایستی احاطه کاملی به کلیه تجارت بین المللی اعم از قرارداد های بین المللی، اصطلاحات تجاری، مقررات و اسناد مورد استفاده در حمل و نقل داشته باشند. قرارداد فروش، قرارداد حمل و قرارداد بیمه از جمله مهم ترین قراردادها در تجارت بین المللی می باشند که بین خریدار و فروشنده و اشخاص ثالث مانند حمل کننده یا فورواردر منعقد می گردد.
این قراردادها و کلیه مکاتبات و مخابرات تجاری از مبانی مشترکی پیروی می نمایند که به اینکوترمز Incoterms معروف می باشد و عدم آشنایی با آن امکان دارد مشکلات عمده ای ایجاد نماید.  اسناد تجاری و حمل تا حدود زیادی یکنواخت گشته و آشنایی با آنها و مقررات و کنوانسیون های بین المللی حاکم بر آن ها لازمه فعالیت در تجارت بین المللی و بخصوص برای فورواردرها می باشد.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
قراردادهای تجاری
هر معامله تجاری حداقل بین دو طرف، خریدار و فروشنده انجام می شود.  انجام بدون مشکل هر معامله تجاری بین المللی مستلزم انعقاد چند قرارداد مستقل و در عین حال مرتبط می باشد که هر کدام نقش جداگانه ای ایفا می نمایند. مهم ترین این قراردادها، قرارداد فروش، حمل و قرارداد بیمه می باشند.

قرارداد فروش Contract of Sale
قرارداد فروش، قراردادی است که شرايط اصلی معامله، شامل توافق طرفین در مورد انجام معامله، موضوع معامله و شرايط و قيمت آن را مشخص می نماید. به عبارت دیگر قراردادی است که تعهدات و حقوق طرفین را تعیین می کند. این قرارداد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.  مثال ذیل انعقاد یک قرارداد جهت یک معامله ساده را نشان می دهد:
فردی (خریدار) از مغازه ای (فروشنده) در خواست یک کیلو کالا (پیشنهاد خرید) می نماید. فروشنده مقداری کالا وزن نموده (توافق با فروش) و بهای آن را (قیمت) به خریدار اعلام می کند. خریدار پول کالا را پرداخت (عوض) و کالا را دریافت می نماید (تاریخ و محل اجرای تعهد) و کالا را شخصاً به منزل حمل می کند.

هنگامی که معامله ای در سطح بین المللی انجام گیرد، به سادگی فوق نیست و پیچیدگی های خاص پیدا می کند که می بایستی در قرارداد مورد توجه قرار گیرد. قرارداد فروش علاوه بر موارد فوق شرايط کلی انجام معامله را نیز مشخص می نماید که عمده ترین آنها به شرح ذیل است:
تاريخ اجرا Data of Fulfilment که معمولاً تاریخ حمل کالاست
محل اجرا Place of Fulfilment که ممکن است نقطه شروع حمل کالا باشد
گواهی انجام معامله Evidence of Fulfilment که می تواند بار نامه امضا شده باشد
گواهی اتمام معامله Evidence of Compliance که معمولاً همان سیاهه تجاری است.

سایر مواردی که معمولاً در یک قرارداد فروش درج می گردد به شرح ذیل می باشد:
مشخصات کالای مورد معامله شامل مشخصات فنی و کیفیت کالا
نحوه حل اختلاف، قانون و محاکم صالحه در صورت بروز اختلاف
شرايط تحویل
شرایط و چگونگی پرداخت بهای معامله
چگونگی اخذ و نوع ضمانت نامه های مربوط در صورت لزوم
شرايط مربوط به فورس ماژور
چگونگی انجام بازرسی کمی و کیفی کالا
چگونگی خاتمه قرارداد

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
قرارداد حمل Contract of Carriage
قراردادی است که چگونگی حمل کالا را مشخص می کند و در مواردی که مسئولیت حمل به عهده فروشنده است به وسیله فروشنده و براساس شرایط قرارداد فروش با حمل کننده منعقد می گردد، مبنی بر اینکه کالا را در مقصد مشخصی به خریدار تحویل دهد. انعقاد قرارداد حمل بستگی کامل به شرايط خريد دارد و شرايط خرید مشخص می نمايد که حمل به عهده خریدار است یا فروشنده؛ به عبارت دیگر کدام یک می بایستی قرارداد حمل را منعقد نمایند. در قرارداد حمل معمولاً موارد ذیل درج می گردد:
مشخصات طرفین قرارداد
موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن
تعهدات فورواردر یا حمل کننده
تعهدات صاحب کالا
نعیین برنامه حمل شامل زمان بندی مربوطه و مسیر حمل
نحوه پرداخت بهای قرارداد
چگونگی حمل کالا، آیا حمل به دفعات و حمل از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر مجاز است یا خیر؟
ضمانت اجرای قرارداد و ضمانت نامه های مورد لزوم
نوع بیمه و مبلغ آن
سایر شرایط شامل فورس ماژور، نحوه حل اختلاف و غيره
مدت اجرای قرارداد

قرارداد بیمه  Contract of Insurance
در قرارداد بيمه چگونگی پوشش بیمه ای در مقابل ريسک های مربوطه مشخص می گردد. در این مورد نیز مسئولیت انعقاد قرارداد بستگی به شرايط خرید دارد.

👈
خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 کافه تجارت