امروز
9 . 8 . 1399 Oct 30 2020

قاعده 2 الف در گمرک چیست؟ - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

قاعده 2 الف در گمرک چیست؟ - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

قاعده 2 الف در گمرک چیست؟ - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

قاعده ۲ الف قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا در گمرک 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

قاعده 2 الف در گمرک چیست؟ - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

هر اشاره اي به يك شئي در شماره اي معين شامل اين شئي مي شود و لو بحالت غيركامل يا تمام نشده به شرط اينكه به همان صورت مشخصات اساسي شئي كامل يا تمام شده را داشته باشد. همچنين شامل شئي كامل يا تمام شده يا اشيايي كه طبق مقررات پيش گفته بايد كامل يا تمام شده تلقي شوند وقتي كه به صورت پياده شده يا سوار نشده عرضه مي گردند مي شود.

کالای SKD (غیر کامل یا تمام نشده) و CKD (سوار نشده) به عنوان کالای کامل(کالای BLANK) برای سهولت بسته بندی و حمل و نقل و سر هم بندی با پیچ و مهره و پرچ (ساده)
درخصوص قاعده 2 الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را پرداخت می‌کند اما گمرک می‌تواند با رصد اطلاعات در صورتی که عملیات تولید در همان زمان بر روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام نشود و واردکننده صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند، گمرک می تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده 2 الف نماید و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
موضوع حسابرسی پس از ترخیص یک اصل مترقی در قوانین بین المللی امور گمرکی  بوده و خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی کشورمان هم آمده است. بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی مبنی بر حسابرسی پس از ترخیص، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد،به  تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.

 فقط از طریق حسابرسی پس از ترخیص امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعده 2 الف سیستم بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا می‌شود. براساس قاعده 2 الف صاحب کالا در حین ترخیص کالا را به روش‌ صحیح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستی پرداخت می‌کند، اما احتمال دارد پس از ترخیص مرتکب تخلف شود.

👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت