امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات

ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات

ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات

خلاصه:

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات...

ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات


ماده ۱۱ – کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصویب نامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط زیر و با رعایت مقررات صادرات و واردات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود.

- قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود:
  1. در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
  2. اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد.
  3. از طریق بروات اسنادی پس از تایید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوط توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت های ذیل بند ۴ این ماده به کشور وارد گردد.
  4. مورد کالاهای بدون انتقال ارز ( بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه ) که مجوز های لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت های زیر به کشور وارد گردد:
  • الف: در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل .
  • ب: در صورت حمل از طریق دریا ، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت :
    ۱. در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل می گردد ۲۰ روز.
    ۲. در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز ، دریایی یا زمینی ۵۵ روز.

تبصره ۱- در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت های تعیین شده در بندهای الف و ب فوق وارد شود.

تبصره ۲- موارد استثناء با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.کافه تجارت