امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

مجوز برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی بدون ارائه چک - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مجوز برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی بدون ارائه چک - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مجوز برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی بدون ارائه چک - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

مجوز برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی با فرم الکترونیکی ساتنا و پایا و بدون ارائه چک صادر شد. تاریخ: 4/6/1397 شماره: 190606/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

مجوز برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی بدون ارائه چک - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مجوز برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی با فرم الکترونیکی ساتنا و پایا و بدون ارائه چک صادر شد.
تاریخ: 4/6/1397
شماره: 190606/97
احتراما، با اشاره به بند 2 نامه شماره 388909/94 مورخ 9/10/1394 و پیرو ابهام به وجود آمده برای برخی از بانکها مبنی بر تعمیم فرم جدید سانتا برای... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت