امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

محدودیت صادرات کالا به افغانستان از مرز زمینی میل 78 ماهیرود – تهران پیشرو –شرکت ترخیص کالا

محدودیت صادرات کالا به افغانستان از مرز زمینی میل 78 ماهیرود – تهران پیشرو –شرکت ترخیص کالا

محدودیت صادرات کالا به افغانستان از مرز زمینی میل 78 ماهیرود – تهران پیشرو –شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

محدودیت های ایجاد شده در صدور کالاهای صادراتی به افغانستان از طریق مرز زمینی میل 78 ماهیرود تاریخ: 3/7/1397 شماره: 6951/6/210 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

محدودیت صادرات کالا به افغانستان از مرز زمینی میل 78 ماهیرود – تهران پیشرو –شرکت ترخیص کالا

محدودیت صادرات کالا به افغانستان از مرز زمینی میل 78 ماهیرود – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
محدودیت های ایجاد شده در صدور کالاهای صادراتی به افغانستان از طریق مرز زمینی میل 78 ماهیرود
تاریخ: 3/7/1397
شماره: 6951/6/210
بر اساس نامه واصله به شماره 3/74/84592 مورخ 2/7/97 از مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی – سازمان راهداری و... لینک اطلاعیه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت