امروز
12 . 12 . 1399 Mar 2 2021

مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در موافقتنامه تعرفه‌های ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا -تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در موافقتنامه تعرفه‌های ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا -تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در موافقتنامه تعرفه‌های ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا -تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تاریخ: 29/2/1397 شماره: 22039/ت 54545 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در موافقتنامه تعرفه‌های ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا -تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تصويبنامه هيات وزيران در خصوص مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تعرفه‌های ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت