امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

مشکلات سامانه ثبت سفارش وغیرفعال نمودن قفل سیستمی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مشکلات سامانه ثبت سفارش وغیرفعال نمودن قفل سیستمی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مشکلات سامانه ثبت سفارش وغیرفعال نمودن قفل سیستمی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

مشکلات سامانه ثبت سفارش و غیرفعال نمودن قفل سیستمی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 26/12/1397 شماره: 1625279/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

مشکلات سامانه ثبت سفارش وغیرفعال نمودن قفل سیستمی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مشکلات سامانه ثبت سفارش و غیرفعال نمودن قفل سیستمی آن – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 26/12/1397
شماره: 1625279/97
با توجه به ناپایداری سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) و ازدحام بوجود آمده در برخی از گمرکات و همچنین وقفه در انجام تشریفات گمرکی و... لینک نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت