امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

دستورالعمل معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ ابلاغ شد. تاریخ: 19/1/1397 شماره: 61/501/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ ابلاغ شد.
تاریخ: 19/1/1397
شماره: 61/501/97
بدینوسیله دستورالعمل اعمال معافیت گمرکی در ازای خرید تضمینی دانه های روغنی سال 1397 به منظور استفاده از معافیت حقوق ورودی دانه های روغنی،.... لینک دستورالعمل
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت