امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم تاریخ: 4/4/1397 شماره: 3254/12/ص 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم
تاریخ: 4/4/1397
شماره: 3254/12/ص
به پیوست تصویر نامه شماره 69544/60 مورخ 12/3/1397 مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت