امروز
16 . 2 . 1400 May 6 2021

مهلت توقف کالا در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مهلت توقف کالا در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مهلت توقف کالا در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

مهلت توقف کالا در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی حداکثر سه ماه شد. تاریخ: 19/6/1397 شماره: 17179/ص12/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

مهلت توقف کالا در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مهلت توقف کالا در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی حداکثر سه ماه شد.
تاریخ: 19/6/1397
شماره: 17179/ص12/97
به پیوست نامه شماره 24461/ص/97 مورخ 11/6/97 معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال می گردد.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت