امروز
8 . 5 . 1400 Jul 30 2021

نحوه تعيين و محاسبه حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري متأثر از نوسانات نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

نحوه تعيين و محاسبه حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري متأثر از نوسانات نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

نحوه تعيين و محاسبه حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري متأثر از نوسانات نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

نحوه تعيين و محاسبه حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري متأثر از نوسانات نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 25/7/1397 شماره: 31260/ص/97/ هـ ع 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

نحوه تعيين و محاسبه حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري متأثر از نوسانات نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

نحوه تعيين و محاسبه حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري متأثر از نوسانات نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 25/7/1397
شماره: 31260/ص/97/ هـ ع
نامه شماره 31197/43پ/97 مورخ 15/7/1397 آن معاونت با موضوع "نحوه تعيين و محاسبه حقوق و عوارض و هزينه هاي بندري متأثر از نوسانات نرخ ارز" در.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت