امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

نرخ جدید تعرفه دیرکرد و میزان سپرده کانتینر شرکت کشتیرانی هوپاد دریا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

نرخ جدید تعرفه دیرکرد و میزان سپرده کانتینر شرکت کشتیرانی هوپاد دریا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

نرخ جدید تعرفه دیرکرد و میزان سپرده کانتینر شرکت کشتیرانی هوپاد دریا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

نرخ جدید تعرفه دیرکرد و میزان سپرده کانتینر شرکت کشتیرانی هوپاد دریا تاریخ: 21/3/1397 شماره: 646/97/3000/ص 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

نرخ جدید تعرفه دیرکرد و میزان سپرده کانتینر شرکت کشتیرانی هوپاد دریا - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

نرخ جدید تعرفه دیرکرد (دموراژ) و میزان سپرده کانتینر شرکت کشتیرانی هوپاد دریا که از اول تیرماه ۹۷ اجرایی میشود.
تاریخ: 21/3/1397
شماره: 646/97/3000/ص
باستناد ابلاغیه شماره 950/32654 مورخ 20/3/97 مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و مستند به.... لینک نرخ جدید تعرفه دیرکرد
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 

 کافه تجارت