امروز
3 . 2 . 1400 Apr 23 2021

نرخ هزینه دیرکرد کانتینر و دیگر ضوابط اجرایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

نرخ هزینه دیرکرد کانتینر و دیگر ضوابط اجرایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

نرخ هزینه دیرکرد کانتینر و دیگر ضوابط اجرایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

تعرفه دیرکرد در عودت و وجوه سپرده کانتینری تاریخ: 9/9/1394 شماره: 1695/94/3000/ص 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

نرخ هزینه دیرکرد کانتینر و دیگر ضوابط اجرایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعرفه دیرکرد در عودت و وجوه سپرده کانتینری
تاریخ: 9/9/1394
شماره: 1695/94/3000/ص
با عنایت به صورتجلسه مورخ 17/8/94 دومین نشست کمیسیون موضوع ماده 20 ضوابط استفاده از کانتینر، شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مبنی بر....لینک فایل
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت