امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ضوابط واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) با ردیف تعرفه 84159010 تاریخ: 11/2/1397 شماره: 41803/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) با ردیف تعرفه 84159010
تاریخ: 11/2/1397
شماره: 41803/60
به پیوست تصویر نامه شماره 102457/97 مورخ 3/2/1397 گمرک ج.ا.ایران در خصوص واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) ارسال و.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت