امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی به شناورها - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی به شناورها - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی به شناورها - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

اصلاح آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها 13/3/1397 - 31259/ت55400ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی به شناورها - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاح آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها
تاریخ: 13/3/1397
شماره: 31259/ت55400ه
هیئت وزیران در جلسه 9/3/1397 به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با.... لینک تصویب نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 کافه تجارت