امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 24/11/1397 شماره: 156591/ت55446هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تاریخ: 24/11/1397
شماره: 156591/ت55446هـ
هیئت وزیران در جلسه 17/11/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با... لینک تصویب نامه
لینک فهرست  41 قلم کالای موردنیاز مرزنشینان
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 کافه تجارت