امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین 17/4/1397 - 183813 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین
اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع پیشنهاد وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین
تاریخ: 17/4/1397
شماره: 183813
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 7/3/1397 درخواست شماره 120472/60 مورخ 23/5/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره.... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 کافه تجارت