امروز
2 . 11 . 1399 Jan 21 2021

چگونگي بررسي در خواستهاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري استانها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

چگونگي بررسي در خواستهاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري استانها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

چگونگي بررسي در خواستهاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري استانها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

واگذاري مسئوليت بررسي درخواستهاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري به استانها (اولويت ٢و٣) تاریخ: 10/2/1397 شماره: 182542/60 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

چگونگي بررسي در خواستهاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري استانها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

چگونگي بررسي در خواستهاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري استانها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
واگذاري مسئوليت بررسي درخواستهاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري به استانها (اولويت ٢و٣)
تاریخ: 10/2/1397
شماره: 182542/60
پیرو نامه شماره 255312/60 مورخ 16/11/1396 و نظر به لزوم حفظ انجام مسیولیت های محوله به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت در... لینک نامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت