امروز
2 . 11 . 1399 Jan 21 2021

کد تعرفه کالایی خودرو جهت اخذ شناسه در سامانه های شناسه کالا و یکپارچه صدور مجوز ها - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

کد تعرفه کالایی خودرو جهت اخذ شناسه در سامانه های شناسه کالا و یکپارچه صدور مجوز ها - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

کد تعرفه کالایی خودرو جهت اخذ شناسه در سامانه های شناسه کالا و یکپارچه صدور مجوز ها - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

خلاصه:

فهرست کد تعرفه مورد نیاز کالایی خودرو جهت اخذ شناسه در سامانه های شناسه کالا و یکپارچه صدور مجوز ها 29/2/1397 - 54422/60 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

کد تعرفه کالایی خودرو جهت اخذ شناسه در سامانه های شناسه کالا و یکپارچه صدور مجوز ها - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

فهرست کد تعرفه مورد نیاز کالایی خودرو جهت اخذ شناسه در سامانه شناسه کالا و سامانه یکپارچه صدور مجوز ها
تاریخ: 29/2/1397
شماره: 54422/60
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 5007/60 مورخ 22/2/1397 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت متبوع در خصوص فهرست..... لینک فهرست تعرفه ها
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 کافه تجارت