امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ابطال بخشنامه سال 97 ممنوعیت صادرات کره،حبوبات و برخی محصولات کشاورزی

ابطال بخشنامه سال 97 ممنوعیت صادرات کره،حبوبات و برخی محصولات کشاورزی

ابطال بخشنامه سال 97 ممنوعیت صادرات کره،حبوبات و برخی محصولات کشاورزی

خلاصه:

ابطال بخشنامه سال 97 موضوع ممنوعیت صادرات کره،حبوبات و برخی محصولات کشاورزی...

ابطال بخشنامه سال 97 ممنوعیت صادرات کره،حبوبات و برخی محصولات کشاورزی

ابطال بخشنامه 60/242372مورخ 1397/ 19/9 موضوع
ممنوعیت صادرات کره،حبوبات و برخی محصولات کشاورزی

دانلود فایلاخبار